تعویض قطعات صندلی

تعویض قطعات صندلی در محل

تعویض قطعات صندلی(نیلپر،رایانه صنعت و لیو و راحتیران و تکنو سیستم و ...)

یکی از سرویس های که شرکت تکنوتک در اختیار مشتریان قرار می دهد تعویض قطعات صندلی (جک،پایه،چرخ،مکانیزم و ...)

تعویض قطعات صندلی مدیریتی

تعویض قطعات صندلی کارمندی و کنفرانس

تعویض قطعات صندلی گردان

تعویض جک صندلی اداری

تعویض مکانیزم صندلی مدیریتی و کارمندی